Na první pohled se zdá, že monitorování životního prostředí a testování životního prostředí se příliš neliší, ale ve skutečnosti se jedná o dva koncepty se základními rozdíly.Hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí, ale jejich funkce a zaměření se liší.

Sledování životního prostředí, jak název napovídá, je pokračovat a zaznamenávat různé faktory prostředí.Mezi tyto faktory patří, ale neomezeno na kvalitu ovzduší, kvalitu vody, hluk, záření atd.Účelem monitorování životního prostředí je získat údaje z podmínek prostředí s cílem porozumět změnám v prostředí, vyhodnotit kvalitu životního prostředí a možné environmentální problémy, ke kterým může dojít, a poskytnout vědecký základ pro environmentální management a rozhodování .Monitorování životního prostředí je nepřetržitý proces, který vyžaduje pravidelné a dlouhodobé období k získání přesných a komplexních údajů o životním prostředí.

Testování životního prostředí se více zaměřuje na konkrétní detekci specifických environmentálních faktorů nebo konkrétních environmentálních oblastí.Environmentální testování se obvykle provádí pro konkrétní environmentální problém nebo specifické environmentální oblasti.Účelem testování životního prostředí je zjistit konkrétní situaci environmentálních problémů, vyhodnotit environmentální rizika a poskytnout základ pro správu životního prostředí.Testování životního prostředí je obvykle jednorázové nebo periodické a jeho výsledky se obvykle používají k řešení specifických environmentálních problémů.

Dalším rozdílem mezi monitorováním životního prostředí a detekcí životního prostředí je hloubka a šířka jeho práce.Sledování životního prostředí obvykle vyžaduje komplexní pozorování a záznamy o všech faktorech prostředí, takže jeho pracovní rozsah je široký, ale pozorování každého environmentálního faktorů nemusí být tak hluboké jako testování životního prostředí.Testování životního prostředí se provádí pro specifické faktory prostředí nebo specifické oblasti životního prostředí, takže jeho pracovní rozsah je malý, ale výzkum konkrétních environmentálních faktorů může být hlubší než monitorování životního prostředí.

Přestože se monitorování životního prostředí a testování životního prostředí liší, mají chránit životní prostředí a zlepšit kvalitu životního prostředí.Monitorování environmentů poskytuje velké a dlouhodobé environmentální údaje, což nám pomáhá pochopit celkovou situaci a změny životního prostředí a environmentální testování poskytuje specifická řešení environmentálních problémů, což nám pomáhá řešení environmentálních problémů cíleným způsobem.

Ve skutečné práci se monitorování životního prostředí a testování životního prostředí často doplňují.Například monitorování životního prostředí může zjistit, že kvalita ovzduší v určité oblasti se v tuto chvíli snížila.Naopak, testování životního prostředí může také najít některé nové a neznámé environmentální problémy v tuto chvíli.

Monitorování životního prostředí a testování životního prostředí jsou důležitou součástí ochrany životního prostředí.

santosfcfansclub